Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Najważniejsi są Ludzie, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
Krzysztofa Krysińskiego,
Adama Niedziółkę.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:
1. inicjowanie i wspieranie edukacji młodzieży.
2. propagowanie oraz tworzenie nowej technologii.
3. popularyzacja idei pomocy społecznej oraz postaw obywatelskich.
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na wszechstronny i nowatorski rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych Fundacji.
5. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia
6. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
8. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. działalności charytatywnej;
11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
13. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
14. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
15. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
17. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
21. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
23. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
24. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
25. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
26. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
27. turystyki i krajoznawstwa;
28. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
29. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
30. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
31. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
32. ratownictwa i ochrony ludności;
33. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
34. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
35. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
36. promocji i organizacji wolontariatu;
37. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
38. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
39. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
40. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
41. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
42. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
43. rewitalizacji;
44. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
4. Prowadzenie zbiórek oraz akcji charytatywnych,
5. Tworzenie ośrodków edukacyjnych dla podopiecznych Fundacji,
6. Tworzenie i prowadzenie wieloletnich planów wsparcia podopiecznych Fundacji,
7. Organizowanie targów, konferencji, wystaw itp.,
8. Sprzedaż „cegiełek”,
9. Organizowanie corocznych imprez sportowych, w tym biegowych połączonych ze zbiórką pieniędzy lub darów rzeczowych pod nazwą „Bieg z Mikołajem”
§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Zarząd może zatrudniać pracowników.
3. Działalność Fundacji może wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez utworzone jednostki, a dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych, z czego kwotę 3000 zł wpłaci Krzysztof Krysiński zaś kwotę 2000 zł wpłaci Adam Niedziółka oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego kwota 1000 zł przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji – oraz dochody Fundacji.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów, darów rzeczowych,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. innych dochodów,

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji.
b) Rada Fundacji,
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Zarząd Fundacji może pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu. Ponadto członkowi zarządu przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3-5 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady także powołują Fundatorzy.
4. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatora. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, jego ubezwłasnowolnienia, pozbawienia praw publicznych lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego pisemną zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, poza pierwszym składem Zarządu.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w sposób ustalony w regulaminie zarządu.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
9. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
10. Strukturę, tryb i formy działania określa regulamin zarządu uchwalony przez zarząd.
11. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
12. Dyrektor jest powoływany przez zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków zarządu Fundacji.
13. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
14. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji zarządu.
15. Obsługa administracyjna zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
16. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu wieloosobowego, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1 000 000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na pisemny wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć m.in. celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.